Öwreniň

PLA plastik näme?

PLA polilaktiki kislotany aňladýar. Mekgejöwen krahmaly ýa-da gant şugundyry ýaly täzelenýän çeşmelerden ýasalýar. Häzirki zaman bazary gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden öndürilen biodegrirlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa önümlere tarap barýar.
Dolandyryş gurşawynda PLA tebigy ýagdaýda dargap, ýere gaýdyp geler we şonuň üçin ony biodegrirlenip bilinýän we kompost material hökmünde bölüp bolar.

Learn (2)

PLA esasan gaplamak üçin näme ulanylýar?

Häzirki wagtda kärhanalaryňyz aşakdaky zatlaryň haýsydyr birini ulanýan bolsa we durnuklylygy höweslendirýän bolsaňyz we işiňiziň uglerod yzyny azaltsaňyz, PLA gaplamak ajaýyp wariantdyr:
☆ käseler (sowuk käseler)
Konteýnerler
☆ kesmek
☆ salat tabaklary
☆ sypal

PLA üçin peýdalary näme?

P PET plastmassalary bilen deňeşdirilýär - Dünýädäki plastmassalaryň 95% -den gowragy tebigy gazdan ýa-da çig nebitden ýasalýar. Gazylyp alynýan ýangyç esasly plastmassalar diňe bir howply däl; olar hem çäkli çeşme. PLA önümleri funksional, täzelenip bolýan we deňeşdirip boljak çalyşmagy hödürleýär.
Io Bio esasly - Bio esasly önümiň materiallary gaýtadan dikeldilýän oba hojalygyndan ýa-da ösümliklerden alynýar. PLA önümleriniň hemmesi şeker krahmallaryndan gelýändigi sebäpli polilaktiki kislota bio esasly hasaplanýar.
Ode Biodegrable - PLA önümleri poligonlara ýygnamak däl-de, tebigy taýdan zaýalanmak bilen biodegrasiýa üçin halkara ülňülerine ýetýär. Çalt peselmegi üçin belli bir şertleri talap edýär. Senagat kompost desgasynda 45–90 günde dargap biler.
Tox Zäherli tüsse çykarmaýar - Beýleki plastmassadan tapawutlylykda, bioplastika ýakylanda zäherli tüsse çykarmaýar.
R Termoplastiki - PLA termoplastiki, şonuň üçin ereýän temperatura bilen gyzdyrylanda galyp we çeýe bolýar. Iýmit gaplamak we 3D çap etmek üçin ajaýyp görnüşe öwrülip, ​​dürli görnüşlere berkidilip, sanjym edilip bilner.
☆ FDA tarapyndan tassyklanan - Polilaktiki kislota FDA tarapyndan Umuman Ygtybarly (GRAS) polimer hökmünde ykrar edilýär we iýmit bilen aragatnaşyk üçin howpsuz.

Learn (1)