Plastmassa gadagan edilenden soň, 100% biodegrirlenip bilinýän haltalar gowy satylýar!

Plastmassany gadagan etmek barada, onuň ýerine näme ulanmaly? Biodegrirlenip bilinýän sumka şu ýerde! Plastiki önümler kem-kemden ulanyşdan yza çekildi we täze biodegrirlenip bilinýän materiallar plastik önümleri täze ekologiýa taýdan arassa önümler hökmünde çalşar.
Haýwan haýwanlary sumkalary 100% biodegrirlenip bilýän mekgejöwen krahmalyndan we PBAT materiallaryndan ýasalýar. Zibil sumkasynyň kagyz ýadrosy zaýalanýar we aňsat girmek üçin adamlaşdyrylan nokat interfeýsine eýe. Zaýalanýan haýwan poo sumkasy talaplara laýyklykda düzülip bilner.
Haýwanlaryň hapa haltalary itleriň dürli gezelençlerinde ulanylýar. Olary baglarda, ýollarda, seýilgählerde, tokaýlarda we beýleki ýerlerde ulanyp bilersiňiz. Oňa gulak asmaýan itden soň, 1 rulon çykaryň we 1 halta ýyrtyň, arassaçylyk we daşky gurşawy goramak.
Kompaniýa, dünýä hyzmat edýän ekologiýa taýdan arassa kärhana bolmak isleýär! 2006-njy ýylda döredilen bu kompaniýa esasan bio esasly we kompost önümlerine üns berýär. Bu pudakda birnäçe ýyllap önümiň hili kepillendirilýär we satuwdan soň hünärmenler topary bar. “Longjun” 8 zawod, 7 önümçilik liniýasy we 50-den gowrak maşynly topar bolup, ýyllyk satuwy 50 million ABŞ dollary. Her bir müşderiniň sargytynyň wagtynda tabşyrylyp bilinjekdigini kepillendirip bolar. Kompaniýada her bir müşderini çyn ýürekden we ýokary hilli hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin professional satuw topary bar. Longjun Tianchun Daşky gurşawy goramak kompaniýasy, her bir müşderiniň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderileriň OEM, ODM gaýtadan işlemegini kabul edýär. Öz LOGO-ny, çap reňklerini, ululyk aýratynlyklaryny, gaplama stillerini we ş.m. düzüp bilersiňiz.


Iş wagty: Apr-23-2021