Zäherli we gaty peselýän plastmassa önümlerini ulanýarsyňyzmy?

Biodegrirlenip bilinýän materiallar näme? Aşakdakylary bilmeli. Durnukly we täzelenip bilýän iýmit gaplamalaryny gözleýän bolsaňyz, mekgejöwen krahmalyna we PBAT esasly biodegrirlenip bilinýän materiallary eşiden bolmagyňyz mümkin. Biodegrirlenip bilinýän öý zibil sumkasy häzirki wagtda ekologiýa taýdan arassa görnüşleriň biridir. Köp ulanylyşy bar we her maşgala ony ulanar. Longjun Tianchun Daşky gurşawy goramak kärhanasy, ony dünýäniň ähli künjegindäki ulanyjylara hödürledi we üpjün etdi.
Mekgejöwen krahmaly-mekgejöwen krahmalyndan ýasalan süýümli gaplama mekgejöweniň içinden gelýär. Süýümler pulpa emele gelýänçä suw bilen garylýar. Pulpa (basyş we ýyladyş arkaly) dürli galyndy süýüm önümlerine, meselem, biodegrirlenip bilinýän haýwan zibil haltalarymyz ýaly öwrüler.
Aryönekeý plastik paketleriň çüýremegi üçin 200 ýyl ýa-da ondan köp wagt gerek. Şeýle hem ýeri hapalaýar we täzelenip bolmaýan çeşmelerden ýasalýar. Dinönekeý plastik paketler ummanlarymyzda bar ýa-da seýilgählerimizi we dynç alyş ýerlerimizi doldurar.
Doly biodegrirlenip bilinýän iki material hem wagtyň geçmegi bilen tebigy taýdan peseler. Mekgejöwen krahmalyndan ýasalan biodegrirlenip bilinýän zibil torbalary, zaýalanmaýan plastik paketleri çalyşmak üçin ekologiýa taýdan amatly önümlerdir.
Biodegrirlenip bilinýän plastik paketler düýbünden zaýalanýar. Biodegrirlenip bilinýän plastmassalar, adam bedenine we daşky gurşawa ýaramly ösümlik sypallaryndan ýasalan zatlardyr. Üç esasy sintetiki plastmassadan tapawutlanýar. Taşlanylandan soň, biologiki gurşawyň täsiri astynda özleri dargap bilerler. Adamlar ýa-da daşky gurşaw üçin zyýany ýok we ýaşyl gaplamalara degişlidir. Biodegrirlenip bilinýän plastik paketler bir gezek ulanylýan söwda haltalary we öý hapa zibilleri, “zaýalanýan we zaýalanmak aňsat”.
“McKinsey & Company” -iň 2019-njy ýyldaky hasabatyna görä, süýüm gaplaýyş pudagy ajaýyp görünýär.
Birnäçe iri azyk kompaniýasy, “Makdonalds” ýaly süýümli gaplamalary ulanmagy wada berdi. Kompaniýanyň maksady, 2025-nji ýyla çenli 100% süýümli gaplamaga geçmek. Sarp edijiler satyn alyş kuwwatynyň dowamly bolmagyny talap edip, gitdigiçe tutanýerli bolýarlar. Durnukly gaplama artýan islegi kanagatlandyrmagyň ýoluny üpjün edýär.
Longjun Tianchun Daşky gurşawy goramak kärhanasy, OEM, ODM ýöriteleşdirilen özüni alyp barşyny kabul edip biler we dürli müşderiler üçin şahsy zerurlyklary üpjün edip biler. Gerek bolsa, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Maý-19-2021