Öýüňizde biodegrirlenip bilinýän zibil torbalaryny ulanmaýarsyňyzmy?

Biodegrirlenip bilinýän zibil torbalary gaty gowy, näçe adam bilmeýär? Soň bolsa derrew meniň bilen bile tap.
Plastmassa gadagançylygyň yglan edilmegi bilen Angliýa, ABŞ we Awstraliýa ýaly köp ýurt plastik önümleriň ulanylmagyny çäklendirip başlady. Bu ýurtlar plastmassa önümlerini çalyşmak üçin biodegrirlenip bilinýän önümleri ulanmagy dowam etdirýärler. Bu milli syýasatyň çäginde, biz raýatlar hökmünde nebitden ýasalan plastik paketleriň ulanylyşyny azaltmak we mekgejöwen krahmalyndan we PBAT-dan biodegrirlenip bilinýän zibil torbalaryny ulanmak üçin hyzmatdaşlyk etmelidiris.
Öýlerde, seýilgählerde we ofis ýerlerinde amaly ssenariýalaryň giň topary bar we gündelik ulanylyşy gaty uly. Bu biodegrirlenip bilinýän hapa sumkasy adaty plastik paketlere meňzeş funksiýalara eýedir, şeýle hem suw geçirmeýär we ajaýyp howa geçirijiligine eýedir. Biodegrirlenip bilinýän zibil sumkasy gözýaşyna çydamly, adamlaşdyrylan nokat dizaýnyna eýe we ulanyjynyň isleglerine görä dürli reňklerde düzülip bilner.
Asyl plastik hapa haltalaryny indi satyn alyp bolmaýar. Hapa haltasynyň bu görnüşi gaty durnukly we peseltmek aňsat däl. Tebigy zaýalanmak 100 ýyl ýa-da ondanam köp wagt alýar. Bu hili plastmassa önümleri ýakyp biler öýdýän bolsaňyz, ýalňyşýarsyňyz. Ot ýakmak zäherli gaz öndürer we howanyň hapalanmagyna sebäp bolar. Käbir owadan haýwanlar ýalňyşlyk bilen iýilse, zibil haltalary siňdirilip bilinmeýändigi sebäpli açlyk çeker.
Indi has gowy saýlawymyz bar we her kim hereket edip biler. Geliň, biodegrirlenip bilinýän haýwan hapa haltalaryny bilelikde satyn alalyň. Longjun Tianchun Daşky gurşawy goramak kärhanasy, on ýyldan gowrak wagt bäri bu pudaga çuňňur gatnaşýar we biodegrirlenip bilinýän önümleri ösdürmäge we öndürmäge bagyşlanýar. Kompaniýa ýyllyk eksporty 50 million ABŞ dollaryna barabar bolup, dünýä eksport edýär. Şeýle hem, ulanyjylaryň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanyjylardan OEM we ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary kabul edýäris.


Iş wagty: Iýun-24-2021