Plastmassa gadaganlyk girizildi we 100% biodegrirlenip bilinýän haltalar ot aldy!

Europeanewropa Parlamenti plastmassa gadagançylygy aşa kabul etdi we 15 ýurt / sebit plastmassany gadagan etdi. Bu ýurda has köp ýurt goşulýar we daşky gurşawy goramak meselesi gyzgyn tendensiýa öwrüldi! Plastmassa önümleri nebiti çig mal hökmünde ulanýarlar we çeşmeler kem-kemden ýetmezçilik edýär. Plastmassa önümleriniň gaýtadan işleniş derejesi gaty pes we gaýtadan işlemek kyn. Plastmassa önümleriniň ýakylmagy zäherli we zyýanly gazlary öndürýär, adamyň ömrüne we saglygyna howp salýar we tebigaty hapalaýar we ak galyndy tupanyny döredýär! Long Juntian Pure daşky gurşawy goramak kompaniýasy ak galyndylaryň zyýanyny gowy bilýär we ýurduň we dünýä daşky gurşawy goramak guramasynyň çagyryşyna işjeň jogap berýär. On ýyldan gowrak wagt bäri biodegrirlenip bilinýän hapa torbalaryny çuňňur ösdürip ýetişdirenimizden soň, mekgejöwen krahmalyny we PBAT-ny çig mal hökmünde ulanyp, sumkalary taýýarladyk we öndürdik. Bu hapa sumkasy, amatly kompost şertlerinde kömürturşy gazyna we suwa bölünip bilner.
100% biodegrirlenip bilinýän haýwan hapa sumkasy, it gezýänler üçin diňe bir peýdaly zat. Indi seýilgählerde we kempir sahnalarynda itiň howuzyny arassalamak barada alada etmeli däl. Hapa eller we suw geçirmezden ajaýyp arassalanyp bolýar. Şeýle hem daşky gurşawy gorap we arassaçylyk barada alada edip biler. Bu zibil sumkasy tekiz we näzik ýüzli, suw geçirmeýän we yssyz geçiriji dizaýny ulanýar we içki ýadro daşky gurşawy daşky gurşawdan goraýan biodegrirlenip bilinýän kagyz ýadrosydyr. Şeýle hem ulanylyşda diýseň göz öňünde tutulýar we ulanyjy elinde saklamazlyk üçin çekiş ýüpüne asylyp bilinýän dispenser bilen enjamlaşdyrylandyr.
Longjun Tianchun Daşky gurşawy goramak kompaniýasy OEM, ODM-ni kabul edip biler, ulanyjylaryň şahsylaşdyrma isleglerini kanagatlandyryp biler we çyn ýürekden hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanyp müşderilere hyzmat edip biler. Hemmäňize maslahat we satyn almak üçin hoş geldiňiz.


Iş wagty: 25-2021-nji mart