Awstraliýada bir gezeklik gadaganlyk syýasaty boýunça iýmit almak üçin näme ulanmaly?

Awstraliýada bir gezeklik täze ulanylýan plastik gadagançylyga görä, 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyndan “ACT-de satuw, üpjün etmek ýa-da paýlamak üçin aşakdaky üç zat gadagan ediler”:

Useeke-täk ulanylýan plastmassa önümleri (bioplastiki kesikleri goşmak bilen)
-Eke-täk ulanylýan plastmassa gyjyndyryjylar (bioplastiki gyjyndyryjylary goşmak bilen)
Giňeldilen polistirol iýmit we içgi gaplary.
Iň gowusy, kärhanalara gaýtadan ulanylýan alternatiwalary ulanyp, bu ýekeje gezek ulanylýan zatlardan gaça durmaga synanyşmak maslahat berilýär. Bu mümkin däl bolsa, elementleri bir gezeklik kabul ederlikli alternatiwalar bilen çalşyp bolar.

Mundan başga-da, “köpçülikleýin çäreleri bir gezeklik plastmassa yglan edip bolar. Diýmek, sanawda görkezilen zatlardan başga käbir köpçülikleýin çärelerde beýleki bir gezeklik plastmassa gadagan edilip bilner. Bu çärelere Floriade ýaly ACT hökümet çäreleri ýa-da esasy festiwallar we sport enjamlary girip biler. Islendik beýannama çäräni guraýjylar bilen maslahatlaşyp amala aşyrylar ".

Syýasata laýyklykda, azyk biznesiniň artýan talaby üçin näme ulanmaly?
Mekgejöwen iýmit gap-gaçlary iýmit önümlerinde ulanmak üçin gowy saýlaw bolup biler. Harytlar mekgejöwen krahmasyndan we çorba ýa-da ýag bilen gowy möhürlenmek bilen ýasalýar. Konteýnerleriň hemmesi mikrotolkunly we sowadyjy. Şeýle hem daşky gurşawy goramak üçin uglerod zyňyndylaryny azaldyp biler.

“Skypurl” 15 ýyldan gowrak wagt bäri mekgejöwen iýmit konteýnerine gönükdirilen marka. Tegelek jam, gönüburçly gap, gysgyç, käseler, tabak. “Skypurl” iýmit gapy, iýmitiňize görä dürli talaplaryňyzy kanagatlandyryp biler. Biz Hytaýda ýerleşýän 8 zawodly bir kompaniýa. Indi skypurl mekgejöwen gaplary Hytaýda 6000 zynjyr dükanynda satylýar. OEM, ODM dizaýny bilen marka bilen edip bileris.

Geliň bilelikde ýaşyl jaý, ýaşyl durmuş, ýaşyl toprak we ýaşyl arzuw edeliň.


Iş wagty: Iýul-19-2021